2 days ago

Lumír Láska
by Petra: Děkuji ❤️ Lucie Lucie Svobodová za dárek. www.homeharmony.cz/AKCE-1-1-MAITREYA-BUDDHA-SUTRA-Sbirka-Ciste-srdce-Lumir-Laska-d235.htm ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 days ago

Lumír Láska
View on Facebook

3 days ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Lumír Láska
Děkujeme Jana Tolstoy Benetkova 🙏🌹💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

Lumír Láska
Děkujeme Jana Tolstoy Benetkova 🙏🌹💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Lumír Láska
– prosím sdílej – prosím ulož na nezávislý zdroj - prosím přelož do světových jazyků – prosím opět sdílejText ze „Zjevení Všemohoucnosti Karmy“, překlad lamy Kazi Dawa-SamdupaKARMA: „Jenom buddhové a arhatové poznali mou skutečnou přirozenost v celé její jsoucnosti a zvítězili nade mnou. Všechny ostatní bytosti však žijí pod mou despotickou vládou: nechám je zmírat a dávám jim život; jsem božství, které jim uděluje požitek blaženosti, a dávám lidstvu konat zlé i dobré skutky. Bohové, císaři, králové, lidé bohatí i chudí, silní i slabí, ušlechtilí i nízcí, zvířecí tvorové, blažení i nešťastní duchové, kteří existují na tomto světě i ve světech vyšších či nižších – ty všechny pozdvihuji nebo je svrhuji dolů do stavu, který jim přináleží. Vznešeného ponižuji, nízkého povyšuji podle jejich činů. Proto jsem vpravdě Bohem, který vládne tomuto vesmíru jevů.“ 21.02.2021Já, Lumír Láska, původním jménem Jiří Skála, narozen 7.12.1979, ve 4:50hod., na Hvězdě jménem Matka Země, ve státě Československo, ve městě Karlovy Vary, dávám VŠEM BYTOSTEM BEZ ROZDÍLU na VĚDOMÍ, že existuje tzv. moc světská, která je dočasnou karmickou silou s omezenou platností a působností, a moc duchovní, jejíž trvání i působnost jsou neomezené. Tento svět, který dočasně vnímáte prostřednictvím svých dočasných smyslů, o které záhy přijdete, není jediný svět. Po rozpadu vašeho vědomí se projeví svět skutečný, s jeho SKUTEČNÝMI ZÁKONY. Já, Lumír Láska, jsem BUDDHA MAITREYA... v říši podsvětí, neboli „posmrtné“, neboli „mezistav BARDO“, jsem také nazýván a oslovován jako KRÁL DHARMY, to je ten, který Obsáhl Absolutní Poznání Buddhy... a PÁN KARMY, to je PRINCIP neoddělený od Prvotního Držitele Diamantu Adi-Buddhy Vadžradhary, se kterým se po smrti svého fyzického těla chtě nechtě setká KAŽDÁ BYTOST, která se nachází v této karmické souvislosti, který NEZAUJATĚ REGISTRUJE VŠECHNY ČINY a SKUTKY, to je ten, který dle prostého algoritmu Skutků založených na Dobré Vůli a Přání Štěstí všem bytostem ostatním, či jejich provinění... ROZHODUJE o dalším Osudu bytostí... Já, BUDDHA MAITREYA... neustále mimosmyslově rozmlouvám s Vysokými Bytostmi jako je Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA, Pán Ježíš KRISTUS, Velký Guru Padmasambhava, Velký Buddha Bódhidharma, Pětice Vznešených Tathagátů: Buddha Vairóčana, Buddha Akšóbhja, Buddha Ratnasambhava, Buddha Amitábha, Buddha Amóghasiddhi, a s bezpočtem mnohých dalších neméně Významných Buddhů, kteří mi Udělili Nejvyšší Zasvěcení a Nejvyšší Požehnání... a ne jen s nimi, ale také s bytostmi v různých fázích svého duchovního vývoje, které se ve svém aktuálním stavu posmrtném v nekonečném množství a počtu, který je mimo rámec běžného světského chápání v mé přítomnosti neustále shlukují a projevují, aby naslouchali mému výkladu Učení Buddhy, tj. DHARMA, prostřednictvím kterého těmto bytostem Uděluji Milost... Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... dávám Každé Jediné bytosti BEZ ROZDÍLU na VĚDOMÍ, že s KAŽDOU takovou bytostí... která VĚDOMĚ jednala, nebo jedná, na úkor ostatních bytostí v tom smyslu, že zasahovala, nebo zasahuje do Výhradních Práv a Svobod bytostí ostatních tak, že VĚDOMĚ jednala, nebo jedná proti jejich Svobodné Vůli v tom smyslu, že JAKÝMIKOLIV prostředky (neúplné pravdy, polopravdy, psychologický nátlak, diskriminace, pomluvy, a všechno ostatní násilí včetně fyzického) tyto bytosti donucovala, nebo donucuje přijmout to, co by tyto bytosti sami od sebe dobrovolně nepřijali, a s čím by jinak dobrovolně nesouhlasili... NEBUDU mít v její hodině poslední slitování ani já, KARMA BUDDHA MAITREYA... a nebude to proto, že bych to tak chtěl, nebo proto, že bych to tak nechtěl, bude to tak proto, že taková bytost, která VĚDOMĚ jednala, nebo jedná, na úkor bytostí ostatních v přítomnosti Taktojdoucího... mne svým vlastním konáním ve své ROZPORUPLNOSTI nepřímo prosí o to, abych o jejím dalším OSUDU ROZHODL tak, jak mne o to tato konkrétní bytost ve své Nevědomosti sama prosí...Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... disponuji podobnou duchovní silou a mocí, jakou disponuje například Sám Ježíš KRISTUS... a stejně tak jako On i já dle zásluh své Požehnání Uděluji, nebo je dle provinění Odebírám... stejně tak jako On přístup k Milosti Boží zavírám, a nikdo jiný neotevře, stejně tak přístup k Milosti Boží otevírám, a nikdo jiný nezavře... Připomínám vám a opakuji vám, že budu opakovaně svědkem toho, že budu opakovaně žádán o slitování, avšak tomu, kdo mne včas nevyslyšel, a kdo mne nerozpoznal, tomu nebude poskytnuto...tomu nebude uděleno... Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že si přáli ostatní bytosti z cesty odklízet... takové budou ponechány nízkým bytostem pekelným napospas vniveč, těmito budou odklizeny... pro takové nebudu zastání mít a tyto neochráním... Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že se spolu spojili za účelem, aby ostatním bytostem škodili... takové bytosti budou opakovaně o svou paměť připraveni, takové bytosti budou v dalším zrození opakovaně postaveny proti sobě, aniž by v sobě svého druha rozpoznali, aby si navzájem opakovaně škodili tak, jak se v předchozím zrození smluvili na tom, že budou škodit bytostem ostatním... Ubohé bytosti, které se obtěžkány svou vlastní zlou karmou natolik provinili, že jako rodiče své vlastní děti, nebo jako děti své vlastní rodiče ke svým vlastním zvráceným zájmům a účelům zneužili, a jejich přirozenou důvěru zradili... takovým bytostem nebude umožněno, aby posvátnost rodičovství opakovaně zneuctili... Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... nabízím své PŘÁTELSTVÍ každé jediné bytosti... a protože mám s každou jedinou bytostí SLITOVÁNÍ, každou jedinou bytost upozorňuji s předstihem, dokud je čas, aby se zorientovala v tom, že ZDE NEUSTÁLE PLATÍ ŘÁD a ZÁKON KARMY, a že NEZNALOST TOHOTO ZÁKONA NIKOHO NEOMLOUVÁ... Pokud máš tedy to štěstí, a registruješ toto prohlášení, a víš o tom, že jednáš neadekvátně, tj. ne v souladu s právy a svobodami každé jediné cítící bytosti, znamená to, že si na tebe bude některá z těchto bytostí oprávněně stěžovat, a bude žádat zastání... pak rozuměj tomu, že se jí ho ode mne dostane, pak rozuměj tomu, že až přijde tvůj čas, staneš přede mnou na Onom Světě sám, a nebude zde nikoho jiného, ke komu by ses v BUDDHA OBLASTI, ve které je přítomen MAITREYA, dovolal... nebude zde nikoho, kdo by měl v mé přítomnosti takovou moc, aby se nad tebou slitoval, a to zvlášť v případě, že jsi byl předem upozorněn, a toto upozornění jsi nereflektoval... Pokud si tedy nepřeješ, až tento tvůj dočasný příběh skončí, zrodit se v těle zvířecím, v říši hladových duchů, ve strastiplných, zlých a nízkých bědných stavech pekelných, pokud si nepřeješ být vykázán na taková místa, jejichž bídu je nemožné běžným světským jazykem a způsobem dostatečně popsat, pokud si přeješ mít vůbec povolení v této galaxii následně koexistovat... a pokud jsi měl to štěstí, že jsi tomuto sdělení včas porozuměl... se svou nápravou spěchej, a očisti vše, o čem ty sám dobře víš, že očistit máš, dokud čas ještě máš, protože TY NECHCEŠ, ABYCH BYL TVŮJ NEPŘÍTEL... a pokud ses jím třeba byť jen na okamžik stal, pak věz, že i to je tvým Obrovským Požehnáním... jehož význam je zatím mimo tvůj rámec chápání, protože jakákoliv zkušenost se mnou přirozeně značí tvůj budoucí duchovní růst... Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... vzkazuji všem démonům, kteří slouží temnotě a zlu toto: BUĎ SE ZMĚNÍTE, A STANETE SE SLUŽEBNÍKY A OCHRÁNCI TŘÍ KLENOTŮ, TO JE BUDDHA, DHARMA, A SANGHA, NEBO JSTE V ABOSLUTNÍM SLOVA SMYSLU A VÝZNAMU V BUDDHOVĚ POLI BUDDHY MAITREY NADOBRO SKONČILI. Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... dávám Každé Jediné bytosti, které na sobě a své budoucnosti záleží, a která si proto přeje vydat se na CESTU SVĚTLA a sebe opravdu změnit, na VĚDOMÍ, že pokud se mi byť jen v duchu svěří a na mne se ve své mysli obrátí, ať už vykonala cokoliv, co není v souladu se ZÁKONEM, nebude mnou ponechána na pospas vniveč, poskytnu ji své POROZUMĚNÍ, SEJMU z ní BŘEMENO KARMY, a udělím jí svou MILOST, bez které se v posmrtném stavu neobejde... Všem Bytostem Dobré Vůle ve smyslu Upřímného Přání Štěstí Všem Bytostem Ostatním Dávám SVÉ SLOVO BUDDHY a SVŮJ ČESTNÝ SLIB, že všechny vaše oprávněné prosby a stížnosti vyslyším, jak již také přemnozí z vás ví, že je registruji a tak činím... Já, KARMA BUDDHA MAITREYA... nikoho nezastrašuji, toto je realita, kterou konstatuji... ověřte si ji u lidí, kteří prošli klinickou smrtí, nebo u lidí, kteří jsou Jasnovidní... Démon Pán smrti přichází nečekaně, a náhle, a v jediný okamžik jeho příchodu je RÁZEM beze smyslu a významu vše, co jinak doposud platilo... Kdybyste rozuměli tomu, o čem hovořím, nemusel bych o tom hovořit, protože byste věděli, že si nemůžete dovolit nemít své zásluhy dobra a svá ochranná božstva... Všichni se bojí smrti, ale pro toho, kdo nemá zásluhy dobra a svá ochranná božstva je mnohem horší Nesmrtelnost, protože z té není úniku, před ní se není kam schovat, tato je BEZVÝCHODNÁ... a nikdo nebudu ušetřen toho, čemu bude ZÁKONITĚ čelit... Nyní víte, co jste beztak tušili, nyní víte, kým jsem... Nyní jednejte, jak za vhodné uznáte, pokud si ale myslíte, že máte možnost svobodné volby jednáte-li nevhodně, pak ne, nemáte. Každé Jediné bytosti BEZ ROZDÍLU dávám na VĚDOMÍ, že vše ZÁSADNÍ, čemu je třeba POROZUMĚT, jsem shrnul do svého prohlášení ze dne: 26.7.2020 a do svého odkazu s názvem: „MAITREYA BUDDHA SÚTRA aneb PRÁZDNOTA... MATKA DĚDICŮ NESMRTELNOSTI“ (www.homeharmony.cz). Ať Jsou Všechny Bytosti Šťastny! 🙏☸💎Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

Lumír Láska
by: Janička 🙏🌹💜Tak už ke mě přišla. 🙏Děkuji Lumíre 🍀💗☀️ www.homeharmony.cz/AKCE-1-1-MAITREYA-BUDDHA-SUTRA-Sbirka-Ciste-srdce-Lumir-Laska-d235.htm ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Lumír Láska
by: Jana 🙏🌹💜Mockrat dekujeme za krasnou knihu.. Plnou moudra💖dnes dorazila www.homeharmony.cz/AKCE-1-1-MAITREYA-BUDDHA-SUTRA-Sbirka-Ciste-srdce-Lumir-Laska-d235.htm ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
Ilustrační představa toho, co ta či která bytost zakouší ve své subjektivitě, která se dá nazvat KARMA bytosti 🙏☸️💎Každé jednotlivé znovu-zrození zahrnuje znovu-nemoce, znovu-stárnutí, znovu-smrt, opakované spojení s tím co je nám milé a rozloučení s tím, opakované spojení s tím co je nám nemilé a rozloučení s tím. Jaká je míra Nevědomosti (tj. neznalosti uvedeného), taková je míra Chamtivosti. Jaká je míra Chamtivosti, taková je míra Závisti a Žárlivosti. Jaká je míra Závisti a Žárlivosti, taková je míra Nenávisti, kterou si ta či která konkrétní bytost dle míry své vlastní Nevědomosti nese ve svém vlastním SRDCI. Náklonnost ke smyslovému světu je proto přímou Závislostí na Nevědomosti (tj. KARMA), která nepřináší trvalé uspokojení, zatímco Láska k Poznání Učení Buddhů (tj. DHARMA) je Nejvyšší Možnou Sebeláskou, a vztahy založené na Vzájemné Úctě s rodinou SANGHA pak jedinou možnou Satisfakcí. Ať Jsou Všechny Bytosti Šťastné! Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
„Co dnes činíme, VYTVÁŘÍ naši budoucnost; jako stín tělo, tak SLEDUJE nás KARMA. Co kdo učinil, bude přinucen odpykat.“ Zlatý růženec – Karma Buddha Guru Padmasambhava 🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 weeks ago

Lumír Láska
by: Jana Tolstoy Benetková tak to zkrátíme... 😇tímto dávám na vědomost zde přítomné veřejnosti, že Lumír Láska je můj mistr. 💙🙏💎💎💎🍀nepoznala jsem v životě nikoho, kohož učení by bylo tak konzistentní... nikoho, kdo by skutečně a dennodenně žil tím, co učí... nikoho, kdo by se tak srdečně a neúnavně věnoval všem, kteří projeví zájem... 🍀a prosím všecky, kteří s tím mají problém, ať si mne odeberou z přátel, ať si ušetříme vzájemné třenice. 🍀děkuju tímto nejen lumírovi, ale celé sanze Srdce Dharmy 💜 ☸️💎, bez níž bych nebyla tam, kde nyní jsem.EDIT:...a ještě dodávám: vy, kteří snad máte "strach", že jsem skončila v nějaké sektě a svými nicneříkajícími výkřiky mě jakože z dobré vůle varujete, prosím, ušetřete si to... ☺️ ... pokud byste měli skutečný zájem, nebo strach o mě, budete se mě ptát a budete se snažit zjistit, jak na tom tedy jsem... 💙🙏🍀🌺... a popřípadě mi nabídli vlastní zkušenost, protože pokud mi chcete radit, asi máte sami dokonalý návod na život. 😇 nebo né? 😉by: Lumír Láska Drahá Janinko, děkuji tvou neúnavnou houževnatost, za Vše, co pro sebe vykonáváš, protože Vše, čemu porozumíme my sami pro sebe se také automaticky otevře pro Všechny ostatní bytosti 🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
Avalókitéšvara (sanskrt: avalókité "dívající se na" "; éšvara " pán "), čínšky (pchin-jin) Guanyin nebo Kuan-jin, japonsky Kannon, v buddhismu a primárně v buddhismu Mahajány („velké vozidlo“ cs.wikipedia.org/wiki/Mah%C3%A1j%C3%A1na), Bódhisattva („budoucí Buddha“) nekonečného soucitu a milosrdenství, pravděpodobně nejpopulárnější ze všech postav v buddhistické legendě. Avalokitéšvara je vrcholným příkladem odhodlání Bódhisattvy odložit své vlastní Buddhovství, dokud nepomohl každé vnímající bytosti na zemi Dosáhnout Osvobození (mókša; doslovně „osvobození“ cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3k%C5%A1a) od utrpení (dukkha) a procesu smrti a znovuzrození (Samsára). Jeho jméno bylo různě vykládáno jako „pán, který se dívá všemi směry“ a „pán toho, co vidíme“ (tj. stvořený svět). V Tibetu je znám jako Spyan-ras gzigs („se soucitným pohledem“) a v Mongolsku jako Nidü-ber üjegči („Ten, kdo se dívá očima“). Titul, který se pro něj v Kambodži a Thajsku vždy používá, je Lokeshvara („Pán světa“). V Číně, kde je často uctíván v ženské podobě je to Guanyin („Nářku Naslouchající“). Na Srí Lance je známý jako Natha-deva (často mylně zaměňovaný za Maitreyu Buddhu). Avalókitéšvara je pozemský projev, samozrozený (Samjaksam Buddha viz. cs.wikipedia.org/wiki/Buddha), věčný Buddha Amitabha (www.youtube.com/watch?v=4uo9HJXubWA – pozor, VELMI SILNÁ A OČISTNÁ ZÁLEŽITOST). Avalókitéšvara dohlížel na svět v intervalu mezi odchodem historického Buddhy Gautamy a příchodem Buddhy Maitreyi a je zde stále přítomen. Avalókitéšvara je tvůrcem čtvrtého světa, kterým je skutečný vesmír 🙏☸💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
Leničko ty jsi Láska 🙏🌹💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
🙏☸💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 weeks ago

Lumír Láska
by Danuška: Ahoj Lumírku, dneska mě navštívila kamarádka, četla jsem jí z tvé knížky o Uskutečnění stavu Důstojnosti.💗 Děkuji, že jsi tuhle cestu prošel a předáváš ostatním.👌💗(www.homeharmony.cz - Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota... Matka Dědiců Nesmrtelnosti) ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
by: Tomáš Ježek 🙏☸️💎Každý z nás, který se narodil do tohoto prostoru, je předem předurčen, nebo jak říká paní Hogenová - "objednán" k určitému způsobu života. Je to život směřující k tlaku na sebe, k neustálému růstu, k tomu, s čím je předem počítáno. Tato vypočítaná historie je verifikována, falzifikována a objektivizována do takové platnosti, že se stává objektivní nutností. Člověk se tak stává řízenou, předurčenou bytostí. Jak řekl Nietzsche, tato předurčenost je dána vůlí k moci. Člověk je puzen k tomu být neustále výkonnější a výkonnější, protože růst jeho osobního výkonu je jedinou legitimizací jeho existence. Jestliže podstatou člověka je vůle k moci a moc je silou, která se ukazuje jen když samu sebe přerůstá, tak kdy a jak tu člověk může být skutečně pro sebe a pro ostatní? Nemůže, pokud sám neví, kdo je. V tomto nastavení člověk nemá potřebu vést rozhovor sám se sebou a s tím, co ho překračuje, vede dialog jen s povely, které přicházejí z prostoru předurčenosti a jako advokát tak obhajuje sám před sebou svoji situaci, ve které se cítí jako loutka, ale bojí se přiznat si, že je loutka, bojí se dokonce vlastního pesimismu, protože pak by mohl ztratit výkon, a tak si namlouvá a sám sebe zaklíná kouzlem pozitivního myšlení. Člověk pak nežije vlastní život, žije život, který mu byl podsunutý, proto se musí neustále znovu a znovu ujišťovat, že žije "opravdově", sbírá zážitky a ukládá si je do albumu, aby je mohl kdykoliv vytáhnout a potvrdit si, že fakt žije. Takto si lidé lžou, ví, že si žlou, ale přesto se vzájemně v téhle lži utvrzují, protože konec lži znamená nejistotu a uznání toho, že trpím. Až když prožijeme otřes těchto falešných hodnot, které jsou nám podsouvány a které jsme přijali za vlastní, otevírá se život v pravdě. Nebudu vám lhát, že život v pravdě je snadný proces, jde o pomalé usebírání, vyžaduje namáhat se, dobírat se, přiznávat si, pouštět se duálního způsobu myšlení, které je tak vrostlé, že už jsme zapomněli, že to může jít i jinak. Žádná romantika v tom není, odměnou je "pouze" zbavení se břemene předurčenosti, té tíhy a tlaku na sebe. ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Milan: A je doma, moc děkuji 🌬💖🌷🌈🍀✌🌳✋🙏 Míša Minaříková, Lucie Svobodová, Lumír Láska. Přeji vám plno lásky, radosti v srdci... (www.homeharmony.cz) ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Jůlie: Chlubím se 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 month ago

Lumír Láska
Martin: Udelala si 17denni vylet, ale nakonec dorazila! 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
🙏☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Konec spotřeby člověka, začátek tvoření lidství 🙏🏻🙂🕉 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Možnost Vzájemného Uznání Křehkosti a Zranitelnosti = Možnost Vzájemné Úcty 🙂🍀💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Tři Klenoty: Buddha 💎 Ten, který Uskutečnil Konečné Poznaní Povahy Reality, který poukazuje na Poznání Všech Buddhů, tj. Dharma 💎 a Sangha 💎, tj. společenství Blahovolných přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě podporují v Uskutečnění Poznání Všech Buddhů. ... See MoreSee Less
View on Facebook

2 months ago

Lumír Láska
Bohem - Slovania [Official Video] ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Svět založený na Vzájemné Úctě ✌🏻🍀💜fb.me/e/1Usio4VLP ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Taxikář poskytl přístřeší osamělé ženě, která přežila blokádu Leningradu ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
„Násilí ve vnějším světě je následek násilí ve způsobech přemýšlení. Strom žije ze svých kořenů. Když změníš kořen, změníš strom. Kultura žije v lidských bytostech. Když změníš lidské srdce, kultura bude následovat.“ Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA 🙏🏻☸️💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Lumír Láska ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%A1itigarbha ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Míša Minaříková O laskavosti k sobě a ostatním ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Kde domov můj,kde domov můj…voda hučí po lučinách,bory šumí po skalinách…v sadě skví se jara květ zemský ráj to na pohled!A to je ta krásná zeměZemě Česká… Domov Můj!Země Česká Domov Můj!Nad Tatrou sa blýskahromy divo bijú,nad Tatrou sa blýskahromy divo bijú…Zastavme ich bratiaveď sa ony stratia,Slováci ožijú…Zastavme ich bratiaveď sa ony stratia,Slováci ožijú….To Slovensko našeposiaľ tvrdo spalo,to Slovensko našeposiaľ tvrdo spalo…ale blesky hromuvzbudzujú ho k tomu,aby sa prebralo…ale blesky hromuvzbudzujú ho k tomu,aby sa prebralo…www.youtube.com/watch?v=l7Mnl8K7shk ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
“Nebudeš potrestán za svůj hněv, potrestán budeš svým hněvem.” 🙏🏻☸️💎 ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
www.google.com/amp/s/anitram.wordpress.com/2011/07/09/sest-ris-cyklickej-existencie/amp/ ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 months ago

Lumír Láska
Neochota vidět Svět z místa subjektivity všech ostatních bytostí (příčina) = Neochota Poskytovat ostatním Porozumění (Soucit). Neochota Poskytovat ostatním Porozumění (Soucit) = „To, jak se větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa chovají, a to, jak větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa jednají, vnímám jako záměr větrných mlýnů vést válku proti mně! Větrné mlýny mne melou!“ „To, jak se větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa chovají, a to, jak větrné mlýny na základě svého nahlížení Světa jednají, vnímám jako záměr větrných mlýnů vést válku proti mně! Větrné mlýny mne melou!“ = „Mé vlastní vnímání Světa mne vybízí k tomu být větrným mlýnem Donem Quijotem, vést protiútok proti ostatním větrným mlýnům, ostatní větrné mlýny mlít!“ „Mé vlastní vnímání Světa mne vybízí k tomu být větrným mlýnem Donem Quijotem, vést protiútok proti ostatním větrným mlýnům, ostatní větrné mlýny mlít!“ = Spolupodílení se na tom, co si ve skutečnosti nikdo nepřeje proto, že v tom není možné nalézt Štěstí (následek). ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
Další díl vysílání Studia Vzájemná Úcta na Svobodném vysílači bude na otevřené téma SEBEPŘIJETÍ. Pozvání do studia přijala učitelka kytary Lucie Svobodová 🙏🏻🌹💜Živý stream rádia Svobodný vysílač zde infowarscz.radiostream123.com/Záložní stream zde www.svobodny-vysilac.cz/player/ogg.html?v=20201031 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
ZÁSADNÍ DHARMA – ROZHOVOR S TEMNOTOU Přátelé… také vás zkouší a pokouší démon - vládce temnoty Mára (ďábel)? To jediné co je potřeba, je porozumět tomu 1) jakým způsobem k vám hovoří (vždy říká, že byste se měli bát o to, co „máte“, a na základě tohoto návrhu strachu, který buď přijmete anebo ne, byste měli jít do války, ve které „to“ budete „chránit“), a 2) co vám za to, že budete válčit Mára nabízí (když půjdete do války, a pro strach, který vám podsunul sám Mára budete ve válce obětovat své bližní, slibuje vám, že si to “své” nejenže ochráníte, ale získáte toho svého “ještě víc”. Co už ale Mára (lhář) už (záměrně) nedopoví, protože není (a ani nemůže být) Upřímný, je, že A) to byl on sám, kdo vám ten strach podsunul (a je to tedy on, kdo vás touží mít ve své moci), B )to, že oč “víc toho získáte”, o to větší strach vám bude Mára následně (příčina a následek) přirozeně podsouvat, protože s „větším množstvím toho něčeho co mentálně a subjektivně získáte“ roste přirozeně míra „strachu o to, co si myslíte, že subjektivně vlastníte“… čímž vás sám Mára na základě prvotní „nabídky strachu“ (příčina) může pomalu pozvolna a „nenápadně“ dostávat do větších a větších válek (následky), tedy Mára vás vede k sebedestrukci. Stále ta samá chyba, kterou mnozí z vás dělají, je, že A) Mára vám „navrhne strach“, B )vy jej přijmete, C) setrváte v něm, tak jste „mentálně paralyzováni“, D) z místa tohoto subjektivního rozpoložení, do kterého vás Mára (s vaším souhlasem) uvrhl, „činíte rozhodnutí“, E) tato nepříčetná rozhodnutí vás vedou hlouběji a hlouběji k sebedestruktivnějším rozhodnutím (příčina), na základě kterých vám Mára podsouvá „další a další návrhy strachu“, F) vy následně z ještě z horších (ve smyslu nižších stavů mentálních) „subjektivních rozpoložení“ činíte ještě sebedestruktivnější rozhodnutí… Bludný kruh… KARMA, které podléhá bytost, která neovládá Poznání Buddhy. Abyste své vlastní psychopatologické sebedestrukci mohli předejít, je třeba Máru ve své subjektivitě „podchytit“ a „zkrotit“ už v „zárodku“, a já vám nyní vysvětlím „jak na to“. A vy nyní porozumíte tomu, proč BUDDHA, ten, který Uskutečnil Konečné Poznání – Osvícení, v zájmu Všech bytostí poukazuje na Dharmu (DHARMA - Učení Všech Buddhů), a na Sanghu (SANGHA - jakékoliv uskupení Blahovolných Přátel, kteří se ve Vzájemné Úctě Podporují v Poznání Učení Buddhů, tj. Dharmy), tj. TŘI KLENOTY. Máry (příčina A), ani strachu (následek B ), který vám Mára „navrhuje, se nesmíte bát. S Márou je třeba vést KLIDNÝ vnitřní dialog, a k tomuto, abyste tento dialog vést mohli potřebujete „mít NEZNIČITELNÉ argumenty“ v podobě DHARMY, kterou Učí BUDDHA. Jedině tak ve své subjektivitě Máru „zkrotíte“ už v zárodku dříve, než vám přeroste přes hlavu, a zničí prostřednictvím vás samotných (využije vás) vás samotné, včetně vašich bližních… Márovi na jeho „návrh strachu“ odpovězte takto: „Hele, Lumír a ostatní Buddhové říkají, že jediný ZÁKON, který zde Máro PANUJE, je UNIVERZÁLNÍ MATICE ZÁKONA POMÍJIVOSTI: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (V - vzniká, OT - okamžik trvá, Z - zaniká), a to Máro znamená, že pro každý „jev“ (dočasně složená formace) jako je např. „otec, matka, dcera, syn, toto tělo, přítel, nepřítel, ponožka, vozidlo, Matka Země, vláda, stát, mrak na nebi, atd atd atd, platí, že: „vzniká, okamžik trvá, a opět zaniká“. To tedy Máro znamená, že “neexistuje trvalá osoba” ani “trvalý světský vztah” ani “trvalý světský majetek”... to tedy Máro znamená, že mi nikdy nic ani nepatřilo, a protože nepatřilo, není ani možné, abych o to, co mi nikdy ani nepatřilo, mohl přijít, nebo aby mne o to mohl někdo „připravit“… to tedy Máro znamená, že nikdo žádným úsilím v podobě boje a války nic trvale nezíská, a nepodrží… to tedy Máro znamená, že nemá smysl, abych „vyvíjel zvláštní nadmíru úsilí pro boj o to, co mi ani nikdy nepatřilo“… to tedy Máro znamená, že ten, kdo se pokouší „o něco připravit mne“ pouze nezná Učení Buddhy, proto podléhá své vlastní Nevědomosti, a protože podléhá, ty si s ním hraješ (proto, že ty Máro sám své vlastní Nevědomosti podléháš), a on proto podléhá tvým návrhům a pobídkám k válce o NIC… Máro, vždyť ty jsi nešťastnej. Máro, vždyť ty neumíš nic jinýho, než to, že ostatní ROZDĚLUJEŠ, abys jim mohl PANOVAT (Dualita „dobra a zla“, které podléhají bytosti, které podléhají Nevědomosti), a děláš to jen proto, že si pak připadáš „větší a mohutnější“, a to děláš ve skutečnosti jen proto, že si připadáš „tak malý“, jinak bys to přece nedělal, jinak nedává smysl, abys to co děláš, dělal – tolik tvé utrpení Máro. To Máro znamená, že jsi to ty, kdo potřebuje ostatní, a ne jak to prezentuješ ty, tedy že „ti ostatní, potřebují tebe“. Máro, vždyť ty jsi na PŘÍZNI a POZORNOSTI ostatních ZÁVISLÝ jen proto, že si připadáš osamělý, a při tom tvém ZAUJETÍ tvou vlastní ZÁVISLOSTÍ ti uniká, že nejsi Svobodný právě pro to, že nedokážeš být SÁM. Máro, já ale na tom, na čem ZÁVISÍŠ ty, nezávisím, a proto nade mnou už nemáš žádnou moc.Máro, teď, když vidím tvé utrpení z místa POHLEDU BUDDHY NEZAUJATĚ, není už možné, abych se na tebe zlobil (příčina), a protože není možné, abych se na tebe zlobil, není ani možné, abych s tebou bojoval (následek). Máro, jsem tedy Svobodný od sklonu k „válce“, a to jen proto, že jsem měl Ochotu ti své Porozumění (SOUCIT) nabídnout (příčina), a protože ti je nabízím, jsem Svobodný od zloby (následek). Hle, cesta z bludného kruhu… Máro děkuji ti, že mi svým příkladem tvého utrpení ukazuješ, jak jsem sám kdysi trpěl, že mi svým příkladem poskytuješ Možnost a Příležitost, abych sám sobě utrpení již nezpůsoboval. Máro, jak sám vidíš, já tvou existenci nepopírám, a i s tvým utrpením, kterému Máro podléháš, tě uznávám, a s tvou bolestí, pro kterou ses ty sám ROZHODL, tě objímám. Ne ale víc Máro, než je zdrávo. Za tvé budoucí „návrhy strachu“ ti Máro předem děkuji, nyní již rozumím tomu, že ty návrhy jsou pouze upozornění Mého Dobrého Přítele na to, abych byl pozorný, abych tak mohl v dané PŘÍTOMNÉ situaci udělat „jen to“, co je třeba, ne více, ne méně, jen to, co právě mohu, a za to ti jako svému Dobrému Příteli Máro děkuji. Ale abys Máro nezpychl, musíš vědět, že Svého Dobrého Přítele jsem z tebe učinil já sám, a to díky MILOSTI VŠECH BUDDHŮ, které se mi dostalo, tedy díky TŘEM KLENOTŮM, protože ty sám o sobě bys mi Máro vzhledem k utrpení, kterému podléháš… pomoc poskytnout nemohl… ty bys mne jen do svého vlastního utrpení vtáhl proto, že jsi na své utrpení ještě ZÁVISLÝ. Přátelé, když ve svých subjektivitách (za pomocí DHARMY) v zárodku zničíte příčiny (A), následky (B) se nekonají… Přátelé, už rozumíte tomu, co je to DHARMA, a proč je Všemi Vysokými Nebeskými Bytostmi označována za Nejvýznamnější Slovo v Celém Kosmu, za ten Nejvyšší Lék, Nezničitelné Plavidlo, a Maják, který Rozptýlí každou temnotu? Už rozumíte tomu, že takto rozmlouval s “ďáblem” KRISTUS? Už rozumíte tomu, že s vaším Porozuměním ZDE na ZEMI končí sezóna „období temna“? Ať jsou Všechny Bytosti Šťastné!!! 🍀🍀🍀 S láskou a úctou… Lumír Láska 💜 Buddha Maitreya Dharma rovněž tak v odpověď na text by: Debora Debora Emingrová 🙏🏻🕉💜Strach,neboli Mára,neboli král démonů, náš vnitřní našeptávač,to na nás zkouší různě. Každý s ním bojujeme po svém .A čím víc se probouzíme ,tím se nás více snaží znejistit a zastrašit a zkouší to přes naše největší slabiny, tedy přes největší strachy,připoutanosti ,které ví že máme a kterými se ještě necháme ovládnout .Svět se probouzí a čím víc se probouzí, tím víc on má potřebu nás zastrašovat a je agresivnější .Vnitřní ticho, klid a intuice nás vždy navede ,že je to právě on. Chtěla jsem vám napsat, že je dobře s ním rovnou komunikovat , já už jsem se s ním naučila komunikovat a rovnou mu říkám, vím o tobě, tak ahoj ,co tam na mě ještě máš přichystaného,nemáš šanci ,tak se měj papa .Není to vždy lehké , jen vám chci ze srdce napsat, nejste v tom sami, jsme v tom všichni spolu .Krásnou středu všem .💜🙏🍀Přikládám svoji poslední zkušenost, pokud by chtěl někdo sdílet svoji ať neváhá ,čím více o tom budete hovořit ať už s paní na ulici ,doma,tady na fb kdekoliv, tím se to z vás více uvolní a uleví se vám, přeji moc všem tuto úlevu ,já si tuto úlevu dovoluji právě teď ❤️🙏.Mám skoro 6ti měsíčního chlapečka,v noci už krasně spinká ,přišlo mi v noci že jsem špatná máma ,že ho nekontroluji když spí, že co když už je mrtvý ,že ho musím kontrolovat zda dýchá a je v pořádku ,budila jsem se celá vyděšená a spocená s obavou že malej už nedýchá ,uvěřila mu ,pak přišlo uvědomění, já s Márou promluvila a v klidu usnula .Uvědomila jsem si svůj nynější největší strach že se bojím že se mu nebo stane ,že přestane dýchat ,spadne z postýlky .... ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
Pro všechny z vás, kteří již ve svém vlastním zájmu rozumíte tomu, že CESTA PRAVDY A LÁSKY je vaším vlastním vysvobozením od subjektivních nízkých psychopatologických stavů, a jste proto Upřímně Pravdu Hledající, toto je NEJZÁSADNĚJŠÍ VIDEO ve smyslu relevantnosti toho, o co zde právě nyní kráčí... Děkuji ti Lukáši Stančíku za to, že pro všechny cítící bytosti bez rozdílu své poznání sdílíš a za to, že je na Pravou Cestu Vedeš, moc si tvé práce v zájmu všech ostatních vážím 🙏🍀💜O tom, že není všechno zlato, co se třpytí… O tom, že hierarchický systém je ne-mocný, a proto nastává jeho KOLAPS… O tom, že vypočítává pomoc bližnímu svému není skutečnou pomocí, a proto není nikdy zadarmo... O svobodě volby “nepodlehnout svým slabostem Chamtivosti, Závisti, Žárlivosti, a Nenávisti, o MOŽNOSTI „nebýt takový”... protože ten, kdo podlehne, ten tvoří karmické uskupení s bytostmi, které také podlehli, ten upadá s bytostmi padlými do nižších duchovních oblastí ve smyslu „mentální psychopatologie“… O SLUŽBĚ BOHU TADY A TEĎ ve smyslu vzdání se “já” ve prospěch Vedení Vyššího Dobra skrze toho, kdo se vzdal “já” = paradox zřeknutí se svobody ve prospěch získání Svobody Absolutní, ve které již není pochyb o tom “co ZDE dělat a proč”, protože kde není pochyb (příčina), tam není rozpolcenost a nejistota (následek), a kde není rozpolcenost a nejistota (příčina), tam je SJEDNOCENÍ a JISTOTA (následek), a kde je JISTOTA, je KLID, a MÍR (příčina), tam je Nepohnutost, tam je STABILITA (následek)… O neomezených duchovních oblastech, v buddhismu také označované za “Buddha oblasti”, které jsou přístupné dle čistoty a nečistoty Morálního Základu bytostí… O “já jako bytost nejsem kolektivní myslí”, o “mysl je jen nástroj, který ovládám já, mysl neovládá mne”… O utkání STRACH VS LÁSKA, a o tom, jakou realitu si zvolíme… O LÁSCE, která je JEDINÝM MOŽNÝM ZDROJEM, a proto na ni závisí i ti, kteří se domnívají, že na ni nezávisí… O vzájemné úctě a Přání Štěstí Všem Bytostem Bez Rozdílu, které je jedinou možnou odměnou tomu, kdo TVOŘÍ ze SRDCE v LÁSCE… O telepatické komunikaci, která přirozená pro bytosti, které mají ČISTÝ MORÁLNÍ ZÁKLAD… O skutečném SJEDNOCENÍ ženského a mužského principu… O neexistenci kastovního řádu ve smyslu “ty nejsi dost inteligentní na to, abys Bohu porozuměl” = nemožnost pohrdání = přesně to samé, co říká Buddha = ROVNOST VŠEHO A VŠECH… O Lukášovi, na kterého si žádný démon nepřijde proto, že Lukáš Obsáhl Vědění o tom, že Lukáš byl také démonem a proto ví, že dokud démon neobjeví tu samou cestu co Lukáš, démon není inteligentní (zatím), démon je s ohledem na stav své „psychopatologické subjektivity“ závislý na Lukášovi a jeho Vědění (proto, že démon je trpící bytostí), které s ním Lukáš bude z lásky k démonovi rád sdílet = pro ego bezvýchodná situace = smrt ega. www.youtube.com/watch?v=uHI_POVkJYY&t=921s ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
Děkuji Pepo, že pro všechny ostatní bytosti své porozumění sdílíš…Ano, ve skutečnosti je to tak jak říkáš… ti nejvíce agresivní lidé se sklonem k Dominanci ve skutečnosti ani po penězích a moci netouží… oni touží po tom uznání, po tom objetí, které buď nedostali, anebo je i dostali, ale ani tak jim to nestačilo, ani tak jim to nebylo dost, ani tak to nebylo podle jejich představ objetí „dostatečně adekvátní“. Otázkou je „kdy už to bude to adekvátní objetí“ a „kdo jim je poskytne“? Je to nezpracovaná KŘIVDA, ve které se člověk domnívá, že „on to má nejtěžší na světě“, bez ohledu na to, že všichni bez výjimky čelí kruté realitě Samsáry (koloběh života a smrti). Když půjdeš dál, zjistíš, že nástroje „peněz a světské moci“ jsou jen prostředky, prostřednictvím kterých na sebe tyto trpící bytosti, které žízní po tom „adekvátním objetí a uznání“ upozorňují… prostředky, prostřednictvím kterých nám všem říkají: „Připadám si tolik opuštěný a sám, a já se bojím být sám!!! Potřebuji, abyste mému strachu porozuměli, nemůžu vám ale narovinu říct, že se bojím, protože se za svůj strach stydím, a protože se stydím, připadám si trapně, a protože si připadám trapně, nemůžu být upřímný… nemůžu ani jednat narovinu a říct, že bych potřeboval obejmout… Bojím se toho, že když se vám svěřím, vysmějete se mi, zesměšníte mě a ponížíte mě. V minulosti jste mi to tak dělali vždycky… proto se radši předem vysmívám já vám, proto radši ve strachu zesměšňuju předem já vás, proto radši dopředu ponižuju já vás… je to pro mě bezpečnější než to, abych opět čelil tomu, že to uděláte vy mě!!! Ano, na oko tu svou bolest prezentuju jako „úspěch“, kterého jsem „nad vám dosáhl“, ano, zkušenost s vámi mě naučila, že když se nad vámi dostatečně nepovýším já sám, uděláte to vy, a mě je lépe tady „nahoře“, než „tam dole“. Ne ne ne, ponížení už bylo dost!!! Tam dolů mě už nikdo nedostane!!! A když mě nebudete mít rádi tak, jak si to představuju já, budete to jedině vy, kdo mě přinutí k tomu, abych si zajistil ještě víc „moci a peněž“, abych vás jejich prostřednictvím přesvědčil o tom, že mi svou přízeň a pozornost prostě věnovat budete!!! Já totiž nedopustím, abych si zase připadal osamělý…!!! Už ne!!! Ale i když vás přinutím, abyste mi svou přízeň a pozornost věnovali, nebudu mít dost, nebude mi to stačit, pořád mi to bude málo, nebude to opět „adekvátní“, protože čím víc vaší přízně a pozornosti dostanu, tím rychleji si na ní zvyknu, tím rychleji se z ní stane samozřejmost, tím rychleji roste mé sebevědomí, tím rychleji se mi omrzíte vy, i to, že mi nestačí to, co mi dříve stačilo, tím víc z vás chci vaší přízně a pozornosti dostat, tím agresivnější a nebezpečnější pro vás i pro sebe jsem, pokud nebudete plnit to, co po vás chci!!! Ano, já vás ve skutečnosti vydírám, že „když mě nebudete mít rádi, prostě vás zabiju“… Ano, já vím, že je to rozporuplný a sebedestruktivní protiklad, ale já neznám nic jiného, a tohle mentální nastavení je mi přirozené. Ano, k tomu, abych vás vydíral, potřebuju vás, ale to, že vás potřebuju, vám nesmím říct, nesmím vám to prozradit, je to mé malé tajemství, protože kdybyste věděli, že vás potřebuji, nebylo by možné, abych vás mohl vydírat… a vy byste si mě jinak sami od sebe nevšímali… Ano, já předstírám, že jste to vy, kdo potřebuje mě, a za svou výhodu považuji to, že jsem lepší v tom umění předstírat, protože je mi úplně jasný, že kdybyste dokázali předstírat tak dobře jako já, určitě byste svou výhodu tak jako já využili!!! Mám s vámi přece svou vlastní předchozí zkušenost, mě už neoblbnete!!! Mě si už jen tak neosedláte!!! Bude lepší, když si vás osedlám já!!! Ano, samozřejmě, že se za ve skutečnosti stydím a za svůj stud se nenávidím. Ano, nedokážu se sám sobě podívat do očí, ale abych sám se sebou vyšel, abych to sám se sebou vydržel, abych na to, že se stydím nemusel myslet, přejídám se a uplácím všemožnými dalšími požitky a výdobytky, které mě stejně nedokáží uspokojit tak, jako vaše přízeň a pozornost… Sám sebe přesvědčuju, že jsem na tom líp, než vy všichni ostatní, než ti, kteří jsou spokojení s málem. Lžu si, že se mi ta hra pořád ještě vyplatí, že mi to utrpení, které s vámi dobrovolně podstupuji a ta cena, kterou za to platím, za to stojí. Ano, samozřejmě, že je to maska, ve který hraju tvrdýho, nedostupnýho, nebezpečnýho, a vlivnýho člověka, ze kterýho jde strach, kterýho je lepší mít radši za kamaráda, protože kdo ho za kamaráda nebude mít dobrovolně, tomu se může tenhle týpek pomstít. Ano, samozřejmě, že všechny ostatní zastrašuju tím, čeho se já sám bojím. Ano, samozřejmě, že se bojím tvrdých, nedostupných, nebezpečných, a vlivných lidí, ze kterých jde strach, který je lepší mít radši za kamarády, protože kdo je mít za kamarády nebude dobrovolně, tomu se mohou tihle lidé pomstít. Ano, samozřejmě, že toužím po tom, abych byl nejvlivnější z nich proto, že si myslím, že pak se už nebudu tolik bát. Ano, samozřejmě, že si myslím, že jsem na tom líp než vy, protože vy jste tak naivní, že nemáte žádný ponětí o tom, jak svět ve skutečnosti funguje!!! Jste tak naivní!!! Kdybyste věděli to co já!!! Určitě byste si zajistili bezpečí, na kterým pracuju já!!! Ano, samozřejmě, že je to moje maska. Ano, samozřejmě, že nemám skutečné přátele, protože všichni kolem mě nosí tu samou masku!!! Ano, samozřejmě, že se bojíme sami sebe navzájem, protože ryba, která nepoplave s proudem, bude nemilosrdně sežrána. Ano, samozřejmě, že mě to všechno bolí, a že nejsem šťastný. Ano, samozřejmě, že svou bolest a neštěstí vydávám za něco, co by mi mohl někdo i závidět. Ano, samozřejmě, že se ještě najde dost hlupáků, kteří mi tu bolest a neštěstí závidí. Musím někoho přesvědčit, že to za to stojí, abych v tom srabu nebyl sám. Ano, samozřejmě, že těm hlupákům slibuju, že to jednou dotáhnou tam, kam jsem to dotáhl já, a že pak budou šťastní tak, jako jsem šťastný já. Ano, celé je to jako domek z karet. Hraju s vámi stejnou hru, jakou se svými rodiči. U nás v rodině bylo normální, že jsme si takhle ubližovali. Lásky, kterou jsem dostal bez podmínek, jsem si nevážil proto, že jsem si jí byl jistej, a pro lásku, která byla podmíněná tím, že jsem pro ni musel fungovat tak, jak se ode mě očekávalo, bych byl schopen udělat cokoliv, opakuji, COKOLIV… Na lásce rodiče, kterej byl lepší v tom, že mou slabost rozpoznal, a neváhal ji zneužít, jsem byl závislej proto, že ta láska od něj nebyla vůbec tak jistá. Tato nejistota dělala z „lásky“ tohoto rodiče vzácnost, pro kterou jsem neváhal obětovat třeba i rodiče, jehož lásku jsem jistou měl. Rodiče, který na mě kladl své podmínky a očekávání, po jehož nejisté lásce jsem tolik moc toužil, jsem musel pořád přesvědčovat o tom, že jej miluji (a o tom samém musíte vy, přesvědčovat mě, j to váš úděl). To jedině, co ho o mé lásce přesvědčilo bylo, že jsem prostě bez odmlouvání splnil vše to, co si po mě přál, a bylo to COKOLIV… Před rodičem, jehož lásku jsem jistou měl jsem zase nesměl přiznat, že ho miluji proto, protože kdybych to přiznal, myslel by si hned, že jeho láska je „dostačující“ a já bych si po něm pak nemohl nárokovat „víc adekvátní lásky“ a toho všeho, co mi měl splňovat. Ztratil bych nad ním tak tu samou „výhodu“, kterou nade mnou měl druhý rodič. Tak jsem dospěl k tomu, že ten, kdo si nedává pozor a ostatní miluje jen tak neuváženě, lehkovážně, a bezpodmínečně, riskuje, že nad tím vším ztratí kontrolu, riskuje, že mu jeho láska nebude opětována zpět, a tak hooodně riskuje, že ho to zase bude moc bolet. Já rozhodně nejsem takovej idiot, abych tohle riziko opakovaně a ještě k tomu dobrovolně podstupoval. Já si dám sakra pozor na to, co komu dám, a co za to dostanu zpět, a běda, jestli to nebude, až si to přepočítám, v pořádku!!! Tak jsem začal nepotřebnými idioty, bez kterých se vždycky obejdu pohrdat, a začal jsem vzhlížet k těm inteligentním lidem, kteří si dokáží s city ostatních zahrávat tak, aby z toho „něco měli“, kteří si to co z toho budou mít dokáží předem pěkně přepočítat tak, aby si na ně nikdo nikdy už nepřišel, kteří „v tom umí chodit“, kteří v tom mají prostě jasno. Tak vidíte, to jsem já. Teď vidíte, proč je pro mě to, co je pro mě přirozené, přirozené. Stal jsem se mistrem v umění v ostatních tu samou slabost rozpoznat, a využít. To umění se pro mě stalo důležitějším, než jsem já sám. A vy jste tu teď namísto mých rodičů, a není to osobní, protože já s vám jednám jenom tak, jak zacházím sám se sebou. Na oko sice dělám, že vás nepotřebuji, pravda ale je, že si to bez vás nedokážu představit… protože bez vás by to prostě nebylo možné. Máte snad vy lepší nápad na to, jak se vyhnout bolesti, a na to, co tady jinýho lepšího dělat??? Tak už mi ho někdo řekněte!!! A pokud nemáte, nečumte, a mlčte!!! Vždyť vy sami si se mnou tu hru hrát přejete!!! Tak co na mě pořád čumíte!!!??? Nečumte už!!! Já přece vím i bez toho vašeho čumění, že tak, jak nenávidím sebe, nenávidím vás!!! Já jsem tu přece proto, že si to tak přejeme společně!!! Není to přece tak, že já jsem se sem dostal nedopatřením!!! Opakuji, bez vás by to nebylo možné!!! A vy mě ještě za to, co si sami přejete, nenávidíte!!! To je nevděk!!! Vždyť vy jste horší než moji rodiče!!! Pochopte, já už z toho nemůžu vystoupit jednoduše proto, že bych byl sám před sebou za toho idiota, a takovou veřejnou prohru si sám před sebou prostě nemůžu dovolit!!! Ne ne ne, udělám radši všechno proto, abych udělal idioty z vás, to mi nemůžete mít za zlé, to je prostě příroda, tak to v přírodě prostě funguje, je to kdo z koho, neobviňujte mě z toho, já si zákony přírody nevymyslel!!! To vy jste chtěli, abych z vás ty idioty udělal!!! Jste to přece vy sami, kdo mě o to pořád prosí!!! Tak už na mě nečumte!!! Tak to vidíš Pepíno… Toto enormní utrpení je přítomno v každé subjektivitě, ve které je přítomna NEVĚDOMOST, a jaká je míra NEVĚDOMOSTI, taková je míra Chamtivosti, Závisti, Žárlivosti a Nenávisti, taková je míra tohoto utrpení, protože jaká je míra NEVĚDOMOSTI, taková je míra Nenávisti, kterou si nese každá bytost, která NEVĚDOMOSTI podléhá, ve svém SRDCI. Jediná možná cesta z tohoto bludného kruhu je Sebelásky ve smyslu Ochoty k Ukončení své vlastní Nevědomosti, tj. Ochoty k Vědění, tj. Ochoty ke znalosti Univerzální Matice Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (v – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká), která znamená, že pro každý složený jev (auto, tělo, přítel, nepřítel, rodič, milenec, majetek, mrak na nebi atd., atd., atd., prostě VŠE) platí „vzniká, okamžik trvá, a zaniká“, což znamená, že „nikdo nikdy žádným snažením ani úsilím nic trvale nezíská“. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá opakované snaze a úsilí o tvoření toho, co Neustále a opakovaně Pomíjí. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá opakované snaze a úsilí o ničení toho, co Neustále a opakovaně Pomíjí. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že podléhá a opakovanému svírání toho, co není možné trvale podržet. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že opakované svírání toho, co není možné trvale podržet, nikomu trvalé štěstí nepřinese. To znamená, že každý, kdo své vlastní NEVĚDOMOSTI podléhá, podléhá přirozeně utrpení proto, že si na základě své NEVĚDOMOSTI přeje „udržovat své utrpení“ tím, že se opakovaně pokouší nalézt trvalé štěstí v tom, co Neustále Pomíjí… Více audiokniha na YouTube: „SRDCE DHARMY aneb Návod k Sobě“Ať Jsou Všechny Bytosti šťastné!!! 🍀🍀🍀S láskou a úctouLumír Láska 💜 Buddha Maitreya www.youtube.com/watch?v=khQk7vSWzTQ ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
✌🏻🍀💜 www.youtube.com/watch?v=Uqw6ZPIAPIQ ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
🙏🏻🕉💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook

4 months ago

Lumír Láska
🥰🕉💜 ... See MoreSee Less
View on Facebook